Rozporządzenie w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI
z dnia 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Na podstawie art. – 22a ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r – Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285) zarządza się co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wzory imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego inspektora Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej „inspektorem”,

§ 2.

Wzór imiennego upoważnienia inspektora do wykonywania czynności, o których mowa w art. 12 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.

Wzór legitymacji służbowej inspektora określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia.2004 r. (poz. 923)

Załącznik nr 1

WZÓR
…………………………………………………….
(pieczęć podłużna Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych)

………………………………………
(miejscowość, data wystawienia)
..dz. ……………

Upoważnienie imienne
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926, Nr 153, póz. 1271, z 2004 r. Nr 25, póz- 219 i Nr 33, póz. 285)

Upoważniam
Panią/Pana ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko inspektora)
nr legitymacji służbowej inspektora …………….. stanowisko ………………………………………………………………………….. do:

  • wstępu, w godzinach od 600 do 2200, za okazaniem niniejszego imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór danych, oraz pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane poza zbiorem danych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych z ustawą o ochronie danych osobowych,
  • żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywania i przesłuchiwania osoby w zakresie nie-zbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
  • wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii,
  • przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych

w: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(określenie: administratora danych lub podmiotu, o którym mowa w art. 31 ustawy, albo zbioru danych albo miejsca poddawanego kontroli)
Upoważnienie jest ważne jedynie przy równoczesnym okazaniu legitymacji służbowej.

Termin ważności upoważnienia upływa z dniem ………………………………………………………………….

pieczęć urzędowa

……………………………………………………………………………
(podpis Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych)

Pobierz z Internetowego Systemu Aktów Prawnych