Zawiadomienia o kradzieży

W toku kontroli przeprowadzonej w jednej ze spółek prowadzącej sieć marketów spożywczo-przemysłowych ustalono, że osoby ujęte na gorącym uczynku przestępstwa lub wykroczenia (kradzieży) w prowadzonych przez spółkę marketach, były proszone o przekazanie spółce danych personalnych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL oraz data i miejsce urodzenia, w celu przygotowania zawiadomienia policji o zaistniałej kradzieży. Jak ustalono, ujęta osoba była informowana o tym, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne i w związku z tym ma prawo odmówić ich podania i domagać się przekazania w ręce policji.

Czemu służy zbieranie danych?

W sytuacji, gdy osoba zdecydowała się przekazać spółce swoje dane osobowe, pracownik sklepu wprowadzał je do formularza o nazwie „Zawiadomienie o kradzieży”, w którym zamieszczał też opis zaistniałego zdarzenia oraz nazwy skradzionych przedmiotów i ich wartość. W toku kontroli ustalono, że dane osób schwytanych na gorącym uczynku przestępstwa lub wykroczenia (kradzieży) były przetwarzane w celu zawiadomienia policji o zaistniałej kradzieży, a ponadto dane te były wykorzystywane dla celów statystycznych (prowadzenia wewnętrznej ewidencji kradzieży w prowadzonych przez spółkę marketach). Jednocześnie w toku kontroli ustalono, że w spółce nie funkcjonowała wewnętrzna służba ochrony, o której mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 1997 r. Nr 114, poz. 740).

Ujęcie obywatelskie a kwestia danych osobowych

Mając na uwadze obowiązujące przepisy regulujące kwestię ujęcia obywatelskiego sprawcy przestępstwa lub wykroczenia, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zauważył, iż jednym z warunków legalnego ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia jest niemożność ustalenia jego tożsamości. W związku z czym ujęcie sprawcy bez uprzedniego podjęcia próby ustalenia jego tożsamości, mogło w konsekwencji uniemożliwić osobie, która dokonała ujęcia, powołanie się na tę przesłankę. Zgodnie z poglądem doktryny niemożność ustalenia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia zachodzi w sytuacji, gdy sprawca nie jest znany osobie zatrzymującej go i nie posiada przy sobie dokumentów pozwalających na ustalenie jego tożsamości lub okazany przez niego dokument budzi wątpliwości co do jego wiarygodności. Warunek ten nie będzie spełniony, jeżeli osoba ujęta jest znana zatrzymującemu. W razie niespełnienia któregokolwiek z tych warunków, konieczne jest niezwłoczne uwolnienie sprawcy. Zatrzymanie sprawcy przestępstwa lub wykroczenia niespełniające wymogów art. 243 Kodeksu postępowania karnego, bezzasadne przetrzymywanie ujętego, może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną za wyrządzoną szkodę (art. 415 Kodeksu cywilnego), a także odpowiedzialność karną z tytułu dopuszczenia się przestępstwa pozbawienia człowieka wolności (art. 189 Kodeksu karnego).

Opinia GIODO

W świetle powyższego Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uznał, iż pozyskiwanie przez spółkę od osób ujętych na gorącym uczynku przestępstwa lub wykroczenia (kradzieży) w prowadzonych przez spółkę marketach, danych osobowych w celu zawiadomienia policji o zaistniałej kradzieży, nie narusza obowiązujących przepisów.

Aby zapoznać się z przepisami przejdź do naszej podstrony Ustawy i rozporządzenia.

Analizę opracowano na podstawie sprawozdania rocznego GIODO na rok 2012.

Dalsze analizy przypadków już wkrótce!