Rekrutacja do przedszkoli i szkół

Jakich danych żądają od rodziców przedszkola i szkoły?

GIODO przeprowadził kontrole w wyniku których ustalono, że przedszkola przetwarzają dane osobowe dzieci, ich rodziców lub prawnych opiekunów w związku z rekrutacją do przedszkoli oraz w związku z procesem kształcenia dziecka w przedszkolu. Przetwarzają także dane osób odbierających dzieci z przedszkola. GIODO stwierdził nieprawidłowości polegające m.in. na naruszeniu przez dwa przedszkola zasady prawidłowości wyrażonej w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych (Administrator danych musi zapewnić aby dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane).

Co ustalił GIODO?

W toku kontroli ustalono, że rodzice wypełniają kartę przedszkolaka, w której znajduje się pole zawierające informację o miejscach pracy rodziców. Wymaganie od rodziców podania takich danych należało uznać za zbyteczne i nieadekwatne w stosunku do celów, w jakich są one przetwarzane, tzn. nawiązania szybkiego kontaktu z rodzicem w nagłych przypadkach. Przedszkole dysponuje bowiem informacjami w wystarczającym zakresie, chodzi o numer telefonu do każdego z rodziców.

Jak długo przedszkola przechowują dane?

Jedno z przedszkoli poddanych kontroli nie zapewniło, rodzicom aby dane które podawali były przechowywane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy). W przedszkolu tym były przechowywane wypełnione w ostatnich 3 latach karty zgłoszenia dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola. Okres przechowywania tych dokumentów nie został określony w przepisach prawa oraz w regulacjach wewnętrznych obowiązujących w przedszkolu.

Należało uznać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola w danym roku szkolnym brak jest uzasadnienia dla przetwarzania (w tym przechowywania) danych osobowych dotyczących takiego dziecka oraz jego rodziców/opiekunów prawnych zawartych na karcie zgłoszenia dziecka w następnych latach. Przetwarzanie tych danych przez okres roku szkolnego, którego rekrutacja dotyczy, można uznać za usprawiedliwione tylko w związku z możliwością przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej bądź możliwością złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego odwołania związanego z rekrutacją.

Przestroga

Rodzice, uważajcie na to jakie dane udostępniacie przy zapisywaniu swojego dziecka do przedszkola, szkoły czy na zajęcia dodatkowe. Niektóre z wymaganych danych do zapisu, są zupełnie zbędne. Zwracajcie uwagę, na to co podpisujecie i na jak długo zgadzacie się przetwarzać swoje dane mimo, że dziecko do danej placówki nie dostało się.

 

Aby zapoznać się z przepisami przejdź do naszej podstrony Ustawy i rozporządzenia.

Analizę opracowano na podstawie sprawozdania rocznego GIODO na rok 2011.

Dalsze analizy przypadków już wkrótce!