Pracodawcy

Dane osobowe pracowników i kandydatów na pracowników

W 2008 roku, GIODO kontrolował firmy marketingowe. W wyniku tych kontroli zauważono najwięcej błędów w procesie przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemów informatycznych. Dotyczyły m.in. niezapewnienia przez systemy informatyczne odnotowania daty pierwszego wprowadzenia danych osobowych do systemu firm.

Na podstawie wyników kontroli stwierdzono również, że niektóre poddane kontroli firmy marketingowe nie dopełniały wobec osób, których dane dotyczą, w pełnym zakresie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.  Pozyskiwały od osób, których dane przetwarzały, jedno oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w rożnych celach. W efekcie dochodziło do wymuszenia zgody od osób na udostępnianie ich danych osobowych innym podmiotom.

Problemem okazała się również, dokumentacja osobowa pracowników firm marketingowych. Po kontroli ustalono, że pracodawcy w związku ze stosowaniem nieaktualnych kwestionariuszy osobowych pozyskiwali w szerszym zakresie dane osobowe swoich pracowników (m.in. nazwisko rodowe matki), niż wynika to z przepisów art. 221 § 1, § 2 i § 4 Kodeksu pracy. W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli błędami, GIODO zdecydował nakazać ich usunięcie.

GIODO nakazał:

  • usunięcie danych, po osiągnięciu celu dla których zostały zebrane,
  • zaprzestanie zbierania danych w tak szerokim zakresie,
  • umieszczenie w treści kuponów konkursowych tak sformułowanej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, aby zapewniała uczestnikom konkursów opcjonalność w kwestii wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych oraz by wyraźnie precyzowała, na rzecz jakiego podmiotu miałyby być prowadzone te działania marketingowe,
  • zobowiązał do poinformowania osób, których dane dotyczą, o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych oraz celu zbierania danych laureatów loterii promocyjnej.

Jeśli zatem bierzecie Państwo udział czy to w rekrutacji do pracy czy jakichkolwiek konkursach, musicie pamiętać o sprawdzeniu tego co podpisujecie i jakie będzie to miało konsekwencje. Pracodawca nie może wymagać od Państwa więcej informacji niż pozwala mu na to Kodeks Pracy. A firmy marketingowe muszą Państwa informować na jakiej podstawie oraz komu będą przekazywać Państwa dane osobowe.

Analizę opracowano na podstawie sprawozdania rocznego GIODO na rok 2008.

Wymaganie zbyt wielu danych od pracowników

Uważajmy na pracodawców! Przeprowadzone przez GIODO kontrole wykazały, że pracodawcy przetwarzający dane osobowe mieli problemy z prawidłowym wykonaniem obowiązków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. z realizacją obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą.

Najważniejszym problemem było informowanie pracowników o tym, że:

  • mają prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • możliwość ich poprawiania oraz
  • dobrowolność ich podawania.

Do częstych błędów stwierdzanych w toku kontroli należało naruszanie art. 221 § 1 Kodeksu pracy, gdyż zakres przetwarzanych danych wykraczał poza katalog danych wskazany w powołanym przepisie, np. dane obejmowały nazwisko rodowe matki pracownika wpisywane do kwestionariusza osobowego.

Ponadto niektórzy pracodawcy przeprowadzali testy, z których wynikały dodatkowe informacje na temat kandydatów na dane stanowisko m.in.: prawdomówność, skłonność do kradzieży mienia/pieniędzy, czy jest agresywny, niecierpliwy, niegrzeczny czy też pomocny, uprzejmy, bezkonfliktowy. W wyniku prowadzenia testów pozyskiwano również informacje o tym, czy kandydat do pracy był skazany za przestępstwo oraz czy widnieje w rejestrze skazanych.

Zatem pamiętajmy, że aplikując na stanowisko pracy również mamy swoje prawa. Nie ma przymusu podawania wszelkich informacji o sobie! Oczywiście, zależne jest to od stanowiska na które aplikujemy (nie możemy być karani, jeśli chcemy pracować w więzieniu), jednakże wszystkie informacje, które musimy podać znajdziemy w Kodeksie Pracy.

Analizę opracowano na podstawie sprawozdania rocznego GIODO na rok 2009.

Dalsze analizy przypadków już wkrótce!

Badania poligraficzne pracowników

W jednej ze spółek prowadzącej na podstawie koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia ustalono, że wobec pracowników prowadzone były badania poligraficzne (badania na tzw. wykrywaczu kłamstw). Badania były przeprowadzane za pisemną zgodą pracowników. W związku z badaniami pozyskiwano m.in. dane osobowe o stanie zdrowia oraz dane w zakresie wynikającym z odpowiedzi na poszczególne pytania odnoszące się do zachowań mających miejsce przed i podczas zatrudnienia w spółce.

Wnioski GIODO

Generalny Inspektor stwierdził, że ustawową podstawę do żądania od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika ujawnienia danych osobowych związanych z zatrudnieniem stanowi art. 22¹ Kodeksu pracy. Wskazana spółka nie jest podmiotem uprawnionym na podstawie przepisów prawa pracy, ani innych przepisów regulujących wykonywaną przez nią działalność, w szczególności ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.), do pozyskiwania ww. danych dotyczących wskazanych kategorii pracowników.

Czy zgoda pracownika coś zmienia?

Złożenie zatem przez pracownika oświadczenia, którego treścią jest wyrażenie zgody na przeprowadzenie badania poligraficznego, a tym samym na przetwarzanie jego danych osobowych, nie stanowi przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych tego pracownika pozyskanych w związku z badaniem. Przyjęcie odmiennej interpretacji skutkowałoby możliwością pozyskiwania danych osobowych od pracowników wbrew wyrażonym w powołanym przepisie intencjom ustawodawcy. Konsekwencją uznania zgody za przesłankę pozwalającą na zbieranie danych pracowników musiałaby być konieczność dokonania oceny, czy została ona wyrażona w sposób dobrowolny. Jak podkreśla się w literaturze, brak równowagi między pozycją pracodawcy a pracownika niweczy tę swobodę.

„Wydaje się, że dopuszczenie przetwarzania danych na podstawie zgody w sytuacji, gdy przepisy ograniczają zakres przetwarzania danych, pozbawia sensu wspomniane ograniczenie, w szczególności wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą, pozostaje w układzie podległości względem podmiotu, któremu zgoda ma być udzielona”.

W relacji zachodzącej między pracownikiem i pracodawcą występują okoliczności wpływające na brak omawianej równowagi, które sprzyjają wymuszaniu zgody, a tym samym pozbawiają ją przymiotu dobrowolności. Powoływanie jako przesłanki legalizującej przetwarzanie danych zgody pracownika, w sytuacji gdy przepisy wskazują katalog danych, które mogą być przez pracodawcę przetwarzane, prowadzi także do obchodzenia prawa regulującego te kwestie w sposób jednoznaczny. Skutkuje to poszukiwaniem innych podstaw do przetwarzania danych, niż te, które ustawodawca uznał za jedynie dopuszczalne.

Decyzja GIODO i stanowisko spółki

GIODO uznał, iż zgoda na przeprowadzenie badania poligraficznego nie może być uznana za oświadczenie woli wyrażone w sposób swobodny. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w procesie przetwarzania danych osobowych, wobec spółki jako administratora danych osobowych, zostało wszczęte postępowanie administracyjne. W odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie administracyjne spółka poinformowała, że zaprzestała prowadzenia badań poligraficznych pracowników i usunęła wszystkie dane osobowe pozyskane w związku z tymi badaniami.

Jakich danych od pracowników i kandydatów na pracowników mogą żądać pracodawcy opisaliśmy w artykułach:

Aby zapoznać się z przepisami przejdź do naszej podstrony Ustawy i rozporządzenia.

Analizę opracowano na podstawie sprawozdania rocznego GIODO na rok 2012.

Dalsze analizy przypadków już wkrótce!