Kościoły i związki wyznaniowe

Zarzuty wobec przetwarzania danych przez Kościół

Podobnie jak w latach poprzednich również w 2012 roku GIODO otrzymywał skargi zawierające zarzut przetwarzania danych osobowych przez proboszczów parafii Kościoła Katolickiego. Skarżący wskazywali w nich, iż pomimo złożenia oświadczenia o wystąpieniu z Kościoła Katolickiego, nie została o tym fakcie zamieszczona stosowna adnotacja w księdze chrztów.

Wyjaśnienia Kościoła

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwracał się w poszczególnych sprawach o wyjaśnienia do odpowiednich podmiotów przetwarzających dane członków lub byłych członków Kościoła Katolickiego. Z uzyskanych wyjaśnień wynikało, że osoby skarżące były wciąż członkami Kościoła Katolickiego, ponieważ nie przeszły procedury apostazji.

Decyzje GIODO i sądów

W związku z powyższym organ ochrony danych osobowych umarzał postępowania administracyjne w takich sprawach, wskazując na brak swojej kognicji do wydania merytorycznej decyzji administracyjnej w tym względzie, wskazany w art. 43 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych (administratorzy danych dotyczących osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego, o uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby tego kościoła lub związku wyznaniowego, są zwolnieni z obowiązku rejestracji zbiorów danych).Wiele z tych rozstrzygnięć zostało poddanych kontroli sądowej wskutek ich zaskarżenia do WSA w Warszawie. W wydanych w tych sprawach wyrokach sądy podzieliły zdanie organu ochrony danych osobowych.

Inne sprawy prowadzone przez GIODO

Takie sytuacje powtarzają się często i nie dotyczą one tylko osób, które z Kościoła chciały wystąpić. Niedawno głośna była sytuacja, w której proboszcz opublikował dane osobowe osób i kwoty które wpłacały na kościół czy też listę osób, które nie zgłosiły się do sprzątania świątyni. GIODO prowadzi postępowanie w sprawach.
Sprawami takimi zajęły się media ogólnopolskie, podajemy link do jednej z nich.

Aby zapoznać się z przepisami przejdź do naszej podstrony Ustawy i rozporządzenia.

Analizę opracowano na podstawie sprawozdania rocznego GIODO na rok 2012.

Dalsze analizy przypadków już wkrótce!

Uwaga zmiana stanowiska sądów!

Ze sprawozdania rocznego GIODO za rok 2013 wynika, iż sądy administracyjne zmieniły linię orzeczniczą kwestionując dotychczasowe stanowisko Generalnego Inspektora w analogicznych sprawach. Dotychczas Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylał się do stanowiska Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, iż organ nie posiada kompetencji do wydawania merytorycznych decyzji w sprawach dotyczących wystąpienia z Kościoła Katolickiego. Stanowisko to zostało zakwestionowane w wyrokach wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Nowe stanowisko NSA

NSA bowiem uznał, iż obowiązkiem Generalnego Inspektora było zbadanie, czy osoby składające skargi na odmowę sprostowania ich danych osobowych przez proboszczów parafii, pomimo złożonych przez nich „oświadczeń woli” o wystąpieniu z Kościoła, skutecznie z niego wystąpiły.

W pierwszych orzeczeniach, w analogicznych sprawach, NSA uznał, iż powyższa ocena powinna być dokonywana w oparciu o wewnętrzne przepisy Kościoła Katolickiego. W związku z tym Generalny Inspektor podjął się badania procedury kościelnej obowiązującej w poszczególnych parafiach, występując do Kurii Diecezjalnych z prośbą o wskazanie przepisów, jakie obowiązują na terenie poszczególnych diecezji, w obrębie których znajdowały się parafie wskazywane w treści skarg apostatów. W kolejnych natomiast orzeczeniach NSA zmienił swoje dotychczasowe stanowisko, wskazując, iż Generalny Inspektor powinien dokonywać oceny ww. oświadczeń już w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące w Państwie Polskim, a nie wewnętrzne regulacje kościelne.
Wobec powyższego Generalny Inspektor musiał podjąć dodatkowe działania mające na celu ustalenie stanowiska organu, które musiało być poprzedzone głęboką analizą orzecznictwa sądów administracyjnych w analogicznych sprawach, a także przepisów prawa dotyczących kwestii wystąpienia z Kościoła Katolickiego, również pod kątem kompetencji Generalnego Inspektora.

Aktualne podejście do sprawy

Na skutek zmiany stanowiska organ do spraw ochrony danych osobowych w drodze decyzji administracyjnych w przedmiotowych sprawach zaczął nakazywać proboszczom parafii rzymskokatolickich przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez uaktualnienie danych osobowych skarżących, polegające na naniesieniu w księdze chrztów adnotacji o treści zgodnej z żądaniem skarżących lub umarzał postępowanie, jeśli dane zostały sprostowane w toku postępowania toczącego się przed GIODO.

Aby zapoznać się z przepisami przejdź do naszej podstrony Ustawy i rozporządzenia.

Analizę opracowano na podstawie sprawozdania rocznego GIODO na rok 2013.

Dalsze analizy przypadków już wkrótce!