Kwestia określenia tego, jakich danych od kandydatów na pracowników może żądać od nich przyszły pracodawca, nie jest wcale tak prosta jakby na to wskazywał Kodeks Pracy.

Z art. 221KP wynika, że pracodawca może żądać tylko danych osobowych dotyczących:

 1. imienia i nazwiska
 2. imion rodziców
 3. daty urodzenia
 4. miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji)
 5. wykształcenia
 6. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia

Ponadto na podstawie rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej może domagać się złożenia dokumentów:

 • orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania określonego rodzaju pracy
 • kwestionariusza osobowego
 • świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy
 • dokumentów potwierdzających kwalifikacje czy posiadane uprawnienia
 • świadectwa ukończenia gimnazjum w przypadku osoby młodocianej która ubiega się o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • innych dokumentów gdy wynika to z odrębnych przepisów.

 

Przetwarzanie innych danych przez pracodawcę

Co to oznacza dla pracodawcy? Czy w związku z tak skonstruowanymi przepisami nie może przetwarzać on innych danych kandydatów?

Przesłanki, które muszą zostać spełnione aby pracodawca mógł przetwarzać dane osobowe, są określone w art. 23 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Zauważmy, że pojęcie przetwarzania danych jest szersze znaczeniowo od pojęcia żądania danych. Oznacza to, że rzeczywiście pracodawca będzie mógł żądać od kandydata tylko danych określonych w KP, jednak przetwarzać będzie mógł inne – jeśli zostanie spełniona przesłanka z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Testy podczas rekrutacji

Aktualnie częstym przypadkiem jest przeprowadzanie przez pracodawców testów na przydatność zawodową pracownika. GIODO w swojej opinii uznał, iż takie pozyskiwanie danych od pracowników jest niezgodne z prawem. Jednakże, WSA w swoim wyroku stwierdził, że GIODO nie wziął pod uwagę najważniejszego faktu, czyli tego że kandydaci wyrazili zgodę na wzięcie udziału w takim teście.

Jeśli wyrażenie przez nich zgody jest dobrowolne a kandydat ma możliwość wyboru czy chce przystąpić do takiego testu to jest to jak najbardziej zgodne z prawem. Jednakże, jeśli nie wyraziłby zgody i przez to został gorzej potraktowany (dyskryminowany) to przysługuje mu roszczenie o odszkodowanie.

Więcej na ten temat…

Decyzje GIODO w sprawach pracowniczych przedstawialiśmy państwu w Analizach przypadków – Pracodawcy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wykonywanie dokumentacji danych osobowych!