Wyrokiem z lutego 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalającego skargę Google na decyzję GIODO.

Problem z ABI

GIODO przeprowadzając kontrolę w firmie Google Inc. w 2011 roku zauważył, iż nie został wyznaczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji a jego funkcje sprawował Administrator Danych. Taka sytuacja może mieć miejsce tylko w przypadku gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i ma tym samym strukturę jednoosobową.

Skarga i argumentacja Google

Decyzją GIODO, Google miał wyznaczyć ABI-ego, z którą to decyzją firma się nie zgodziła. Złożono skargę do sądu administracyjnego, argumentując ją brzmieniem art. 36 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych. Artykuł daje dwie możliwości sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych:

  • wyznaczenie ABI
  • samodzielne sprawowanie czynności nadzorczych nad zasadami ochrony danych

Nie określa on jednak jakie kategorie podmiotów mogą sprawować funkcję ABI-ego czy to osoby fizyczne czy osoba prawna o wieloosobowej strukturze. Zatem uznał, iż taką funkcję może równie dobrze sprawować sam Administrator Danych spółki.

Stanowisko Sądu i GIODO

Ani WSA ani NSA nie zgodziły się z argumentacja wysuniętą przez firmę Google. GIODO i sąd uznają, że pomimo wskazanych w ustawie możliwości, spółki i podmioty o wieloosobowej strukturze muszą wyznaczyć konkretną osobę fizyczną odpowiedzialną za nadzór danych. Jest to spowodowane ewentualną odpowiedzialnością w razie uchybienia w nadzorze i sprawowaniu innych funkcji przez ABI-ego. Spółki natomiast działają poprzez swoje organy, które są podmiotami wieloosobowymi, przez co nastąpiłby problem w wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za dane uchybienie.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wykonywanie dokumentacji danych osobowych!