Od pracowników pracodawca może żądać takich samych danych jak od kandydatów na pracowników:

  • imienia i nazwiska
  • imion rodziców
  • daty urodzenia
  • miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji)
  • wykształcenia
  • przebiegu dotychczasowego zatrudnienia

Jednak od osób zatrudnionych można żądać dostarczenia również innych informacji, które wynikają z art. 221 Kodeksu Pracy:

  1. innych danych osobowych pracownika w tym – imion i nazwisk, dat urodzenia dzieci pracownika, jeśli te dane są niezbędne do korzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy (urlopy)
  2. numer PESEL

Pracodawca nie może natomiast żądać od pracownika danych niewymaganych w Kodeksie Pracy.

Inną sytuacją będzie, gdy pracownik sam ujawni inne dane dobrowolnie. Jednak wiemy, że relacja pracownik – pracodawca nie jest równa, dlatego zarówno GIODO jak i NSA wydali w pewnej sprawie wyrok.

Jedna z firm wykorzystywała linie papilarne swoich pracowników aby nadzorować czas ich pracy (momenty wejścia, wyjścia z pracy). Dane biometryczne były zbierane od pracowników za ich pozwoleniem. GIODO przeprowadzając kontrolę w tejże firmie, wydał nakaz usunięcia danych biometrycznych i zakaz ich dalszego zbierania. WSA nie zgodził się z decyzją GIODO w tej sprawie. Przecież pracownicy się zgodzili i to dobrowolnie. Niestety inne zdanie miał NSA, który stwierdził, że relacje pracowników z pracodawcami nie są równe, dlatego wyrażenie przez nich zgody wcale nie musiało być dobrowolne.

Oczywiście nie we wszystkich przypadkach tak będzie, mogą się zdarzyć sytuacje gdzie zgoda pracownika będzie wystarczająca do legalnego przetwarzania danych przez pracodawcę. Natomiast brak zgody nie będzie wywoływał negatywnych skutków dla pracownika.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na wykonywanie dokumentacji danych osobowych!